کتاب نمایشگاه

درج نام شرکت در فهرست شرکت کنندگان نمایشگاه به صورت رایگان انجام می شود. از همین رو همه ی شرکت های حاضر، ملزم به تکمیل فرم کتاب نمایشگاه می باشند.