شرکت شاخص حامی دومین بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی می شود

به گزارش روابط عمومی  بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی پارس جنوبی شرکت احداث و خودکفایی صنایع بعنوان حامی و همراه دومین  بازار تکنولوژی و نوآوری نفت گاز و پتروشیمی در این رویداد حضور خواهد داشت. در نشستی مشترک با