نمایشگاه

exhibition
نمايشگاه بازار تکنولوژی و نوآوری نفت، گاز و پتروشيمي به عنوان مهمترین رخداد این بازار با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت، گاز و پتروشيمي برپا مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.
بروشور نمایشگاه را با کلیک بر تصویر ذیل دریافت نمایید. 
SPTIM 2019