شرایط و ضوابط

_

شرایط و ضوابط نمایشگاه بعنوان بخش مهم با وجه حقوق برگزاری نمایشگاه می باشد. از کلیه شرکت کنندگان محترم درخواست می گردد با مطالعه دقیق و کامل شرایط و ضوابط نمایشگاه و تأیید بخش پذیرش شرایط و ضوابط در فرم ثبت نام اقدام نمایید. قابل ذکر است دبیرخانه نمایشگاه خود را ملزم به رعایت کامل شرایط و ضوابط نمایشگاه می داند. از تمامی شرکت کنندگان خواهشمند است طبق شرایط و ضوابط نمایشگاه جهت حضور ،برنامه ریزی نمایند.

اعتراضات خارج از چارچوب شرایط و ضوابط ترتیت اثری داده نمی شود.