ثبت نام
2
دریافت فرم ثبت نام (دانلود)
3
تکمیل و ارسال فرم ثبت نام از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)
4
درخواست پیش فاکتور
5
واریز مبلغ و ارسال فیش واریزی از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)
6
به منظور تعیین جانمایی غرفه با شرکت کننده تماس گرفته می شود.
آیا به غرفه سازی نیاز دارید؟
1
دریافت فرم غرفه سازی(برای دریافت فایل PDF کلیک کنید)
3
تکمیل و ارسال فرم غرفه سازی از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)
کتاب نمایشگاه
1
بررسی تعرفه های کتاب نمایشگاه(مشاهده کنید)
2
دریافت فرم کتاب نمایشگاه( دانلودPDF)
3
تکمیل و ارسال فرم کتاب نمایشگاه از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)
4
واریز مبلغ و ارسال فیش واریزی از طریق فکس یا ایمیل
5
ارسال اطلاعات مربوطه برای درج در کتاب
آیا به خدمات اسکان در عسلویه نیاز دارید؟
1
مشاهده کاتالوگ واحدهای اقامتی در عسلویه و تعرفه های مربوطه(مشاهده کنید)
2
دریافت فرم درخواست اسکان( دانلودPDF)
3
تکمیل و ارسال فرم اسکان از طریق فکس یا ایمیل (تماس با ما)

 

4
واریز مبلغ با توجه به تعرفه ها و ارسال فیش واریزی از طریق فکس یا ایمیل

 

5
دریافت نامه تأییدیه یا واچر هتل

 

آیا به رادیو نمایشگاه برای معرفی شرکت خود نیاز دارید؟
1
دریافت فرم رادیو نمایشگاه(دانلود PDF)
2
تکمیل و ارسال فرم از طریق فکس یا ایمیل(تماس با ما)
3
تواریز مبلغ و ارسال فیش واریزی