دوره های آموزشی

 

نفت تور با برگزاری دوره های آموزشی تخصصی در زمینه مدیریت و فنی مهندسی با شاخص های بارز عملی و علمی دوره ها بدنبال ارتقاء سطح علمی شرکت کنندگان و متخصصین در حوزه های مختلف می باشد. برگزاری این دوره ها با کمک مدرسین حرفه ایی داخلی و خارجی کمک شایان به انتقال دانش و تکنولوژی و معرفی موضوعات و مفاهیم جدید و ارایه راه حل ها به صنایع ، سازمان ها و شرکت های می باشد.

 

دوره مدیریت عملی کشتی