اهداف

 

اهداف

اهداف برگزاری بازار تکنولوژی و نوآوری در پایتخت انرژی ایران (پارس جنوبی) گستره وسیعی را شامل می شود که من جمله :

  • شناسایی و معرفی شرکت های داخلی و خارجی ارایه دهنده محصولات و خدمات فناورانه به صنایع مستقر
  • معرفی صنایع ، نیازمندیها و مشکلات مربوطه به شرکت های سارنده داخلی
  • شبکه سازی و تسهیل در تبادل بازار بین شرکت های فناور ،سازندگان داخلی و صنایع پارس جنوبی
  • کشف زمینه های جدید جهت ورود و فعالیت شرکت های فناور  و سازندگان داخلی مستعد
  • بررسی و کاووش در خصوص موضوع انتقال تکنولوژی و رسیدن به استراتژی های کارآمدتر و تعاملی فی مابین شرکت ها و صنایع (به مثابه بازار)
  • ایجاد تصویر واضح از فرایند ورود به بازار منطقه پیش روی شرکت ها
  • تعامل هرچه بیشتر واحدهای ساخت داخل و خودکفایی صنایع منطقه با شرکت های فناور و سازنده
  • شبکه سازی بین شرکت های سازنده داخلی ، فناور، نخبگان، دانشگاه ها، پارک ها ، مراکز رشد و صنایع
  • تعریف بانک اطلاعات شرکت کنندگان و پیگیری جهت شبکه سازی